Geachte donateur, sponsor, belangstellende,

Heel veel acties zijn er in de afgelopen jaren gehouden voor de Stichting CFTG door particulieren, instellingen, scholen en kerken. Van stichtingen en foundations zijn diverse donaties ontvangen. Al deze gelden zijn en worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Dit is een mooi resultaat, waarvoor wij iedereen zeer dankbaar zijn. De financiële crisis die wij hier voelen, voelen zij al jaren in Gambia. Het dorp Jiboro en omgeving waar de Stichting CFTG werkzaam is ligt in het binnenland. Daar is de economische situatie nog slechter dan aan de kust waar het toerisme een belangrijke bron van inkomsten is. Jiboro ligt ver van de rivier The Gambia verwijderd. Daardoor is er een groot watertekort en omdat de inkomsten in ons gebied hoofdzakelijk komen uit land– en tuinbouwopbrengsten is dit een groot probleem. Het betekent weinig inkomsten waardoor het moeilijk is om het schoolgeld voor de kinderen te betalen, te zorgen voor een goede gezondheidszorg en goede voeding. The Gambia staat op de DAC-lijst als één van de armste landen. Een derde van alle sterfgevallen bij kinderen beneden de leeftijd van 5 jaar is te wijten aan ondervoeding.

Wij hopen dat ondanks onze eigen financiële en economische situatie, wij op uw steun mogen rekenen. Er is in de afgelopen jaren heel veel gerealiseerd en dat mede door alle hulp die wij van u mochten ontvangen. Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij UW HULP. Hulp die niet is gebaseerd op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van moeder Theresa:

“Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.”
Samen met jullie hielpen wij er niet eentje maar vele en wij hopen er nog vele samen met jullie te mogen helpen.

Wordt u ook lid van de Club van Vrienden van de “Care Foundation The Gambia” of wilt u een kind sponsoren?
Voor bijvoorbeeld een vast bedrag van € 10,00 per maand kan een kind een heel jaar naar school.

Onze vraag is doet u ook mee en misschien willen uw familie en vrienden ook een vriend van de Club van Vrienden worden. Dat kan natuurlijk, graag zelfs, want hoe meer vrienden hoe meer de stichting kan doen. Uiteraard zijn alle donaties groot of klein van harte welkom.
Met uw bijdrage is het mogelijk om de continuïteit van de projecten te waarborgen en kunnen wij samen met u zorgen voor medicijnen en goede medische zorg, goed onderwijs, voldoende eten.

Stort uw donatie op/of vraag uw bank om een automatische overmaking op te maken:
ABN/AMRO NL 95ABNA 055.24.12.686
t.n.v. Stichting Care Foundation The Gambia te Haarlem.

De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst als ANBI (nr. 810105925) wat betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn voor de belasting (zie daarvoor onze website).

U bij voorbaat dankend, met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Stichting Care Foundation The Gambia

Ineke de Rijk, voorzitter

Alle steun is welkom!

Maak uw donatie over op:

ABN/AMRO IBAN NL95ABNA0552412686

t.n.v. St. Care Foundation The Gambia te Haarlem.Doneren en de belastingdienst

De stichting is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaal nummer 8101.05.925.
De beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001.
Hierdoor zijn schenkingen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Aftrekbare giften
Uw schenking aan onze stichting kan fiscaal voordeel voor u opleveren. Schenkingen aan stichting Care Foundation The Gambia zijn fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van de giften in een kalenderjaar ligt tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van € 60,00). Mocht u daaraan niet toekomen dan kunt u ook besluiten om uw giften eens in de twee jaar te doen. Bedrijven en andere lichamen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen kunnen giften aan de stichting aftrekken voor zover zij tezamen met andere giften € 226,89 te boven gaan. De aftrek bedraagt ten hoogste 6% van de winst. Belangrijke telefoonnummers: belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis), notaristelefoon: 0900-3469393 (09.00-14.00 uur, (circa 22 eurocent/p.m.).

Legaat of erfstelling
Ook door nalatenschap gedenken steeds meer mensen het werk van onze stichting. In hun testament stellen zij (een deel van) hun bezit ter beschikking door middel van een legaat of benoemen zij de stichting bij wijze van erfstelling tot (mede) erfgenaam. De stichting is een 'algemeen nut beogende instelling' en kent volgens de Successiewet een laag belastingtarief. Uw of onze notaris is graag bereid u nader te informeren.

Heemstaete Notariaat
Leidsevaartweg 99
2100 AA Heemstede
Tel.: 020 5281752
E-mail: notariaat@heemstaete.knb.nl

Alle steun is welkom!

Maak uw donatie over op:

ABN/AMRO IBAN NL95ABNA0552412686
t.n.v. St. Care Foundation The Gambia te Haarlem.