De Stichting is een ‘algemeen nut beoogde instelling' en kent volgens de Successiewet een laag belastingtarief.


Wordt u ook een sponsor van de “Care Foundation The Gambia “ ?

Daar de plaatselijke bevolking over weinig financiële middelen beschikt is hun bijdrage voor medische zorg minimaal te noemen en dus niet toereikend om de lopende jaarkosten, bestaande uit salarissen, medicijnen, onderhoud etc. te dekken. Maar met uw donatie kan bijvoorbeeld ook het transport van containers met hulpgoederen, uitbreiding van het vrouwentuin project, opzetten van een naaiatelier voor de vrouwen uit het dorp Jiboro etc. worden verwezenlijkt.

HUN ZORGEN, UW ZORG? WIJ ZORGEN

Onze vraag is doet u ook mee?

Voor bijvoorbeeld €. 120,00 of €. 10,00 per maand kan een kind een heel jaar naar school Een meisje kan voor €. 120,00 per jaar of €. 10,00 per maand naar het skill centrum, waar zij een vak, zoals naaister, kan leren. Deze opleiding duurt 2 jaar. €. 10,00 per maand is een maandsalaris voor een schoonmaakster van het Health Centre.
€. 100,00 kunnen een salaris voor een jaar betalen voor een wasvrouw van het health centre.

Met uw bijdrage is het mogelijk om de continuïteit van de projecten te waarborgen, zoals o.a. van het Narang Health Centre in Jiboro.

Maar uiteraard zijn alle donaties van harte welkom.
Bij uw betaling graag vermelding van: Sponsor

Aftrekbare giften
Uw schenking aan onze stichting kan fiscaal voordeel voor u opleveren. Schenkingen aan de stichting Care Foundation The Gambia zijn fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van de giften in één kalenderjaar ligt tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van € 60,00). Mocht u daaraan niet toekomen dan kunt u ook besluiten om uw giften eens in de twee jaar te doen.
Bedrijven en andere lichamen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen kunnen giften aan de stichting aftrekken voor zover zij tezamen met andere giften € 226,89 te boven gaan. De aftrek bedraagt ten hoogste 6% van de winst

Legaat of erfstelling
Ook door nalatenschap is het mogelijk het werk van de stichting te gedenken. In het testament wordt (een deel van) het bezit ter beschikking gesteld door middel van een legaat of wordt door middel van een erfstelling de stichting benoemd als erfgenaam. De stichting is een ‘algemeen nut beogende instelling' en kent volgens de Successiewet een laag belastingtarief.
Uw of onze notaris is graag bereid u nader te informeren.

Heemstaete Notariaat
Leischevaartweg 99
2100 AA Heemstede
Tel.: 020 5281752
E-mail: notariaat@heemstaete.knb.nl

Ook een vriend worden, dat kan.
Stort uw donatie op:

ABN/AMRO IBAN NL95ABNA0552412686
t.n.v. St. Care Foundation The Gambia te Haarlem.