Jaarverslag 2012

Narang Health Care Centre Jiboro

Heel veel acties zijn ook dit jaar weer gehouden voor de stichting CFTG door particulieren, instellingen, scholen en kerken. Van stichtingen en foundations zijn diverse donaties ontvangen. Al deze gelden zijn en worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Dit is een mooi resultaat, waarvoor wij iedereen zeer dankbaar zijn. De financiële crisis die wij hier inmiddels beginnen te voelen, voelen zij al jaren in Gambia. Het dorp Jiboro en omgeving, waar de stichting CFTG werkzaam is, ligt in het binnenland. Daar is de economische situatie nog slechter dan aan de kust waar het toerisme een belangrijke bron van inkomsten is. De inkomsten in ons gebied moeten hoofdzakelijk komen uit de land– en tuinbouw. Dit betekent weinig inkomen en ook een tekort aan voedsel en het is mede daardoor moeilijk om de schoolgelden voor de kinderen te betalen en te zorgen voor een goede gezondheidszorg betalen en te zorgen voor een goede gezondheidszorg. In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC-lijst als een van de armste landen. Een derde van alle sterfgevallen bij kinderen beneden de leeftijd van vijf jaar is te wijten aan ondervoeding.

Wij hopen dat wij, ondanks de financiële en economische situatie in Nederland, op uw steun mogen rekenen. Er is in de afgelopen jaren heel veel gerealiseerd en dat mede door alle hulp die wij van u mochten ontvangen. Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij UW HULP.

Narang Health Care Centre Jiboro

Sinds 6 maanden is er door het Ministry of Health een consultatieprogramma opgezet voor Moeders en Kinderen. Zij komen één keer per maand met een grote groep artsen en verpleegkundigen naar het health centrum.

Per maand worden er ruim 500 consultaties gedaan, zwangere vrouwen worden gecontroleerd, baby’s en kinderen worden gewogen en ingeënt.

Wij allen zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centre door zoveel bewoners uit Jiboro en de omgeving wordt gebruikt en dat wij erkenning krijgen van het Ministry of Health, want zij hebben hun maandelijkse consultatietracking verplaatst naar ons health centrum.

Door dit consultatieprogramma worden er meer baby’s geboren op het health centre en we zijn dan ook erg blij dat de stichting Babyhope ons weer van heel veel kraampakketten heeft voorzien.

Veel medische voorzieningen zijn gedoneerd door de St. Medic en het ziekenhuis St. Jansdal; met een donatie van de Lutherse Kerk in Rotterdam konden er medicijnen worden aangeschaft.

Vrijwilligers

Van oktober 2012 t/m half januari 2013 zijn er twee vrijwilligsters, Anke Schepers en Mirjam Abbes, in Jiboro geweest. Anke en Mirjam hadden voor 3 maanden onbetaald verlof opgenomen om zich in te zetten voor diverse projecten van de Care Foundation The Gambia in Jiboro.

Anke is verpleegkundige en heeft meegewerkt op het Narang Health Care Centre, vooral de verlosafdeling heeft haar hart gestolen.  Mirjam is lerares Duits. Zij heeft zowel op de Rainbow Nursery School als op de Jiboro Primary School laten zien hoe er in Nederland les (uiteraard geen Duits) wordt gegeven. Op het skill centrum heeft zij de meisjes en jongens computerles en Engelse les gegeven. Het was voor beiden een hele ervaring om zo’n lange tijd door te brengen in Jiboro en om mee te maken hoe het leven in het dorp is.

Het bestuur van de CFTG wil beiden heel erg bedanken voor hun inzet.
Maar het wij willen ook alle vrijwilligers uit Lekkerkerk bedanken die zich al jaren inzetten met het organiseren van Fairs en diverse andere activiteiten.
Bedankt allemaal!!!

Projecten

In 2012 hebben studenten van diverse studierichtingen en uit verschillende steden aan de voorzitter van de stichting CFTG, Ineke de Rijk, gevraagd of er een project was waarvoor zij zich zouden kunnen inzetten. Ja, natuurlijk! Aan projecten geen gebrek!  Hieronder een overzicht.

The Cultural Cookery is een tijdelijk restaurant, gevestigd in vrijwilligerscafé Averechts, dat studenten van University College Utrecht twee weken per jaar runnen om geld in te zamelen voor een goed doel. De studenten doen alles zelf: ze kopen de ingrediënten, bereiden de maaltijden, bedienen de gasten, organiseren de live performances en ruimen alles weer keurig op. In mei 2012 was de opbrengst voor de Care Foundation The Gambia.

Ineke de Rijk is er een avond geweest om te kijken en natuurlijk om te eten; het was heel lekker! Zo leuk om te zien hoe men zich inzette om alles te laten slagen. Het was een geweldig succes, veel bezoekers, en de opbrengst was na aftrek van de onkosten: € 4.579,06.

Bedankt allemaal voor jullie inzet, en dan vooral Hester die de coördinator was.

Rainbow Nursery School

De bouw van de nieuwe school is in november geheel afgerond. De lokalen werden voorzien van de uit Nederland gedoneerde schoolmeubeltjes, en de schoolborden van de Graaf Floris School uit Vogelenzang hangen nu aan de muren van de klaslokalen van de Rainbow Nursery School.

De waterpomp op solar is geïnstalleerd en kranen zijn aangelegd; dit betekent dat er nu over schoon stromend water beschikt kan worden.

De financiële- en eindverslagen zijn opgestuurd naar de Wilde Ganzen, Dirk Bos Fonds, Weeshuis der Doopsgezinden en de Start Fund/Fred Foundation.

Er zijn maar weinig scholen in Gambia die er zo mooi en fleurig uitzien als de Rainbow Nursery School en wij willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om dit tot stand te brengen. Onze onderwijzers zijn erg blij dat er nu meer ruimte is voor de kinderen zodat zij geen volle klassen meer hebben, de kinderen zijn nu over drie klaslokalen verdeeld. De kleintjes hebben nu een eigen lokaal met ruimte om te spelen.

De hoofdonderwijzer beëindigt in april zijn driejarige opleiding Early Childhood Education en de CFTG hoopt dat dan de andere onderwijzer gaat beginnen met deze opleiding. Het betekent dat de Rainbow Nursery School straks kan beschikken over goed opgeleide onderwijzers.

Voor de Rainbow Nursery School heeft de Stichting CFTG – via Greet en Jan Jacobse uit Voorburg, dankzij bevriende sponsoren en met medewerking van de Voorburgse stichting ABCD – ook dit jaar weer een donatie gekregen voor het maaltijdprogramma. Er is besloten om de kinderen voortaan een ontbijt te geven in plaats van een lunch. Dit omdat zij vaak ‘s ochtends niets eten en met een lege maag is er geen concentratie en kunnen zij niet leren, nu met het ontbijt gaat het veel beter.

Het sponsorproject c.q. studiefonds dat in samenwerking met de heer Fred Gotte is opgezet heeft nu een aantal vaste jaarlijkse sponsoren.  Met dit project hoopt de Stichting CFTG de ouders die het financieel moeilijk hebben te kunnen steunen.

Kinderadoptieproject

De Graaf Floris School is in 2012 samengevoegd met de St. Jozef School uit Vogelenzang en zij gaan nu verder onder de naam Paradijsvogel. De Graaf Florisschool sponsort al een aantal jaren vijf kinderen; ieder jaar werd een kleine of uitgebreide actie gevoerd om geld op te halen. De eerste actie die de Paradijsvogel heeft gehouden voor hun sponsorkinderen liep twee weken, van 20 maart tot 4 april 2012. Er is in de klassen veel aandacht besteed aan het land The Gambia, zijn ligging, zijn bewoners en hun leefomstandigheden. Als afsluiting was er op 4 april  een Gambia-markt. De markt sloot om 1 uur en daarna werd de opbrengst geteld. Het totaal opgehaalde bedrag was: €1366,25 wat betekende dat hun sponsorkinderen in ieder geval weer een jaar naar school konden.

Helaas zijn er een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school zitten. in Gambia is geen leerplicht en het is daardoor erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn.

Een aantal kinderen hebben de school verlaten omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De stichting CFTG  hoopt dat de sponsorouders, wier kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een nieuw kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan en zo een kans op een betere toekomst. Want een betere toekomst begint bij onderwijs.

Mama Jiboro Skill Centre

Er zijn nu 25 leerlingen waaronder ook twee jongens. Onze leerlingen maken onder leiding van de leerkrachten leuke dingen.

Het is erg leuk om te zien wat zij in een jaar tijd hebben geleerd. De computerlessen zijn opgestart door Mirjam Abbes en er is een leerkracht uit Jiboro aangetrokken om les te gaan geven.

Sinds een paar maanden is er in Jiboro elektriciteit wat betekent dat er nu over voldoende elektra beschikt kan worden om de zwaardere machines voor de timmer- en laswerkplaats te kunnen gebruiken. Wij hopen dan ook binnenkort te beginnen met de timmer –en laswerkplaats.

Omdat er altijd een aantal leerlingen zijn, die nooit echt zullen leren naaien omdat zij daar geen feeling voor hebben, wordt nu bekeken of er een Fair Trade in sieraden kan worden opgezet. Het begin is er; een aantal meisjes hebben kettingen en armbanden gemaakt, die voorzitter Ineke de Rijk heeft meegenomen naar Nederland waar zij gaat proberen de Fair Trade te starten. Wij hopen dat ook deze leerlingen later met het maken van sieraden een inkomen kunnen gaan verkrijgen.

Het ISG Arcus in Lelystad,  de school waar Mirjam les geeft, heeft een actie gehouden voor het skill centrum en er zijn nu vijf leerlingen gesponsord. Deze kunnen de driejarige opleiding gaan doen.

Vrouwentuinproject

Dankzij het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water, waardoor de opbrengst van de groententuin aanmerkelijk hoger is geworden.

Met de gelden die de Stichting CFTG had ontvangen van de Wilde Ganzen, de Eureko Foundation, Aegir Marine en de ASN Bank is een tractor met diverse benodigdheden aangeschaft en getransporteerd naar Gambia.

De tractor wordt verhuurd aan de boeren, zodat de Stichting CFTG een inkomen verkrijgt waarmee zij de lopende kosten, zoals de salarissen en de aanschaf van medicijnen voor het Narang Health Centrum, kan bekostigen. De patiënten betalen wel voor behandelingen en medicijnen, maar dat is niet genoeg om alle lopende kosten te dekken.

De rijstmaalmachine, die is aangeschaft met een donatie van Aegir Marine, voldoet aan een grote behoefte en wordt gebruikt door de inwoners van Jiboro en omgeving.

Vooruitzicht 2013

Ook 2013 wordt weer een spannend jaar voor de stichting CFTG.
Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen:

  • Voortzetting maaltijdprogramma en betaling salarissen voor de Rainbow Nursery School;
  • Bouw van de omheining en realiseren van woonruimte op het terrein van de Rainbow Nursery School voor de hoofdonderwijzer en wacht;
  • Meer sponsoren en donateurs;
  • Meer sponsorouders voor ons  kindersponsorproject en meer donateurs voor ons studiefonds;
  • Opzetten timmer- laswerkplaats;
  • Opzetten van een Fair Trade Business voor het skill centrum
  • Skill Center Project van de stichting Students for Students.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de stichting CFTG heel hartelijk danken want zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.

Namens het bestuur,

Ineke de Rijkvoorzitter / penningmester
M. Jarjusecretaris
E. Leedersbetuurslid
%d bloggers liken dit: