ANBI

Onze stichting is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaal nummer 8101.05.925.
De beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001.
Hierdoor zijn schenkingen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Dit zijn onze statuten en jaarstukken.

Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen

Aftrekbare giften

Uw schenking aan onze stichting kan fiscaal voordeel voor u opleveren. Schenkingen aan stichting Care Foundation The Gambia zijn fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van de giften in een kalenderjaar ligt tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van € 60,00). Mocht u daaraan niet toekomen dan kunt u ook besluiten om uw giften eens in de twee jaar te doen. Bedrijven en andere lichamen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen kunnen giften aan de stichting aftrekken voor zover zij tezamen met andere giften € 226,89 te boven gaan. De aftrek bedraagt ten hoogste 6% van de winst. Belangrijke telefoonnummers: belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis), notaristelefoon: 0900-3469393 (09.00-14.00 uur, (circa 22 eurocent/p.m.).

Legaat of erfstelling

Ook door nalatenschap gedenken steeds meer mensen het werk van onze stichting. In hun testament stellen zij (een deel van) hun bezit ter beschikking door middel van een legaat of benoemen zij de stichting bij wijze van erfstelling tot (mede) erfgenaam. De stichting is een ‘algemeen nut beogende instelling’ en kent volgens de Successiewet een laag belastingtarief. Uw of onze notaris is graag bereid u nader te informeren.

Heemstaete Notariaat
Leidsevaartweg 99
2100 AA HEEMSTEDE
T: 023 – 52 81 752
E: notariaat@heemstaete.knb.nl

Alle steun is welkom!

U kunt uw donatie overmaken op:
IBAN: NL95ABNA0552412686 t.n.v. St Care Foundation The Gambia


Doelstellingen

Sinds de oprichting in 2001 van de st. CFTG zijn er diverse projecten opgezet om onze doelstellingen te bereiken, zoals:

 • het opzetten van land- en tuinbouwprojecten;
 • een kindersponsorproject;
 • een Skill School voor jongeren zodat zij de mogelijkheid hebben om een vak te leren;
 • projecten speciaal voor vrouwen;
 • er is een Health Centrum opgezet met een tandartspraktijk en een laboratorium;
 • een school voor kinderen met beperking.

Om de continuïteit van onze projecten te waarborgen heeft de Stichting Care Foundation The Gambia financiële ondersteuning nodig zodat zij kan zorgen voor de medicijnen van het Health Centrum, voor een goede medische zorg, voor goed onderwijs en ondersteuning van de land- en tuinbouwprojecten.

Werkzaamheden

 • Narang Health Center;
 • Land- en tuinbouwprojecten;
 • Skill Centrum;
 • Kinder Adoptie Project en sponsoring van de kinderen met beperking;
 • School for disabled children in Jiboro;
 • Het werven van gelden en fondsen;
 • Het werven van gelden door middel van het indienen van projectaanvragen voor een specifiek project bij diverse stichtingen;
 • Versturen van nieuwsbrieven aan donateurs en sponsoren;
 • Contact houden met sponsoren;
 • Het geven van voorlichting aan scholen;
 • Bijhouden van de website;
 • Bijhouden van een Facebookpagina en andere sociale media;
 • Het beheer van fondsen.

De gelden worden door sponsoren en donateurs overgemaakt op de ING en ABNAMRO rekeningen van de Stichting Care Foundation The Gambia.

Besteding van fondsen

In overleg met het bestuur worden de gelden in gedeeltes voor een project opgenomen. Dit gebeurt meestal contant omdat overmaking per bank vaak lang duurt en soms zelfs niet aankomt op de rekening van Care Foundation The Gambia in The Gambia.

Nadat een project is afgerond wordt er een financieel verslag en een eindrapport opgemaakt dat wordt opgestuurd naar de sponsor van het project.

De gelden voor de sponsorkinderen ( schoolgeld) worden uitbetaald aan de hoofdonderwijzers van de scholen waar de kinderen op zitten.

Gelden die niet voor een bepaald project zijn worden aan diverse algemene projecten besteed, zoals onderhoud gebouwen, transport, etc.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden van de Stichting Care Foundation The Gambia verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen salaris.

%d bloggers liken dit: